Čára, barva, tvar

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

 

Výtvarná abeceda! To bylo první, co mě při pohledu na kolekci MŠ Kohoutek napadlo. Důsledné a metodicky dobře promyšlené první setkávání a experimentování s výtvarnými prvky a materiály, první přemýšlení o jejich účinku a možnostech. Oceňuji projekt, který  obrací pozornost dětí k prvkům a prostředkům vizuálního vyjadřování a učí je o nich a jejich možnostech přemýšlet.

L. Kitzbergerová

 

Mimořádně podnětný projekt, který ukazuje na jinou cestu v budování výtvarného projevu dětí již od nejmladší věkové kategorie. Vyučující nesměřuje výtvarný projev k podpoře obvyklé figurality, ale nechá děti dostatečně „vyřádit" v elementárních barevných a tvarových variacích. Tím udržuje jejich spontaneitu a zaměřuje jejich pozornost k senzuálním kvalitám jejich tvorby. Mimořádná pointa však je v tom, že těchto elementů je využíváno k relační skladbě obrazu - figurativní možnosti jsou pak méně omezené, děti jsou schopny větší variability při jejich konstrukci. Doprovodná videodokumentace svědčí o mimořádné spontaneitě dětí i o mimořádném prostředí, které je spoluvytvářeno těmito jejich uvolněnými projevy.

  Doc. Jaroslav Vančát

Čára, barva, tvar

 

Dana Peterková

MŠ Kohoutek, Praha 6

 

1. Kde jsme?

Analýza - momentální  situace, charakteristika dětské skupiny.

 

Plánovaný projekt se týká dětské skupiny z třídy Mráčků mateřské školy Kohoutek v Praze 6. Současná situace ve třídě - zapsáno 12 dětí, 6 chlapců, 6 dívek. V prvním pololetí školního roku 2009/2010 dosáhlo pěti let 6 dětí, nejmladší kluk oslavil čtvrté narozeniny, zbytek  skupiny je mezi čtvrtým a pátým rokem. Děti chodí do třídy Mráčků druhý rok, jsou dobře sehranou partou, mají se rády. Nevznikají mezi nimi závažnější konflikty. Při hrách a činnostech obvykle dobře spolupracují, respektují se. Přesto se v posledním období začínají objevovat příznaky „ponorkové nemoci“. Pětileté děti rázem poskočily ve vývoji a občas ty „malé“ čtyřleté od sebe odhánějí jako rušitele. Najde se i posměváček, který mladšímu kamarádovi zkritizuje kresbu. Prostory MŠ jsou poměrně malé, nedovolují větší změny v uspořádání zařízení, a i když máme dostatek hraček i didaktických pomůcek a výtvarného materiálu, výběr činností dětmi se výrazně nemění. Kluci si zvykli na určitý stereotyp - střílečky, bojování, hry na indiány nebo rytíře, které často vyvolávají konfliktní situace a spory. Zapomínají na oblíbené stavby silnic, měst a kolejí pro vláčky, v policích zůstávají nevyužité stavebnice a konstruktivní hračky. Holčičky preferují  omalovánky před kreslením. Děti jakoby byly unavené dlouhou zimou. Zvláště pak jedna dívenka občas prohlásí: To je nuda..., Už mě to nebaví... a to i uprostřed řízených skupinových činností, které evidentně ostatní děti baví a zajímají. A protože jsou tyto věty u Mráčků nové a zvláštní, najednou se našlo pár dětí, které se s poťouchlým  úsměvem  přidají a opakují - Už mě to nebaví... Pojďme tedy hledat, co by nás bavilo a těšilo všechny. Jak a čím se posunout dál. Jakými prostředky zvyšovat sebevědomí čtyřletých, fantazii a tvořivost, představivost, ale i vůli a vytrvalost pětiletých, budoucích předškoláků. Sázím na kreslení a malování, stříhání, lepení a tvoření - to, co Ája i ostatní děti vždy dělaly rády.

 

 

 Inspirace:

V roce významných narozenin slavného českého malíře Zdeňka Sýkory jsem se inspirovala jeho tvorbou k vymýšlení výtvarných her pro děti...Budeme si hrát s čárou, barvou, tvarem.  Poznávat, rozlišovat, kreslit, malovat s pomocí náhody i předem daných pravidel.

Zdeněk Sýkora, jeden z nejslavnějších českých výtvarníků se v letošním roce dožívá devadesáti let. Tento „malíř linií a struktur“ začínal realistickými obrazy lounské krajiny, kterou objížděl na kole s plátnem v podpaží. Prošel surrealismem a kubismem, opravdový průlom ale přišel v 60. letech. Tehdy Sýkora jako jeden z prvních zapojil do tvorby počítač a krajinu převedl na abstraktní struktury. Namísto programování ovšem zapojil do svého systému náhodnost jako prostředek k dosažení vyššího řádu. Od sedmdesátých let vytváří na principu náhody liniové obrazy, počet čar, jejich šířku, barvu nebo průběh určuje třeba i podle hodu kostkami. Sýkorova plátna mohou připomínat kaligrafii, někdo spatřuje jejich paralelu v partiturách soudobé vážné hudby...

 

Zdroje:

Kolláriková Z., Pupapa Br., Předškolní a primární pedagogika, Portál s.r.o. Praha 2001

Fichtová K., Szobiová E., Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí, Portál s.r.o. Praha 2007

Metodické materiály k předmětu Pedagogické projektování laskavě poskytla Mgr. Nádvorníková z Vyšší pedagogické školy v Praze, Evropská.

 

 

 

2. Kam směřujeme?

Cíle nejbližšího pedagogického působení - co bychom chtěli realizací projektu pozměnit, kam by se situace ve třídě měla posunout, co by si děti měly prožít, co si mají uvědomit, co důležité se mají naučit, jaké dovednosti by měly získat - vycházíme ze tří rámcových cílů RVP PV - rozvoj, osvojení hodnot, samostatnost.

Realizací projektu by se měla situace ve třídě posunout od pasivního čekání na nabídku činností od učitelky k tvořivému přístupu samotných dětí ke společnému prožívání a trávení času ve skupině kamarádů. Měl by se u dětí projevit lepší vztah ke knihám. Děti by se měly naučit, že určitá pravidla chování pomáhají utvářet příjemnější prostředí a dobrou atmosféru ve třídě.  Měly by se naučit komunikovat mezi sebou, s dospělými, sdílet zážitky, zažívat radost z tvořivé činnosti, vyjádřit své pocity. Vymýšlet a realizovat nápady.

Z hlediska praktických dovedností by se děti měly naučit používat různé druhy výtvarného materiálu včetně správného držení tužky, osvojit si pravidla bezpečnosti při práci, používání i úklidu pomůcek. Vědět, kde si mohou vzít nůžky, lepidlo, štětce, papíry.  Pracovat na svém dílku, ale i na společném projektu, respektovat se navzájem, ctít práci svou i kamarádů.

 

 

3. Jak to uděláme?

Volba vhodných prostředků - her, činností, námětů, písniček, výtvarných činností. Stanovení konkrétních cílů - např. pocvičovat barvy, posilovat spolupráci dětí, vyjadřovat vlastní názor, spolupráce s rodiči, institucemi.

Úprava prostředí třídy, lépe zpřístupnit dětské knížky, časopisy, přikoupit stolní hry. Motivovat děti nabídkou různého výtvarného materiálu, zpřístupnit poličky s ním - („krabice nápadů“, která bude volně k dispozici a bude obsahovat zbytky, odstřižky různých druhů barevných papírů, návody, šablony, atd.) Hledat formy práce a techniky, které uspokojí a ve výsledku nadchnou i mladší děti a dovolí jim zažívat úspěch - různé hry s barevnou skvrnou, otisky, stopy... Děti se naučí všímat si pozorněji svět kolem sebe, budeme procvičovat barvy základní i doplňkové, starší děti se naučí míchat některé odstíny. Budeme procvičovat zrakové vnímání, koordinaci oka a ruky, hmat, spolupráci při tvořivé činnosti, řešení problémů. Podporovat děti v tvořivém rozvíjení her. Hledat inspiraci ve tvaru předmětu. Inspirovat se čárou, barvou, zaznamenanou stopou k vlastním představám.

Budeme hrát výtvarné hry s pravidly, provádět různé pokusy (voda, barva, práškové barvy...), kreslit prstem, voskovkou, křídou, špejlí, míčkem, klacíkem, malovat různými druhy barev.

Přivítáme v naší MŠ návštěvu pedagogů z Japonska, děti se seznámí s tvorbou hraček z papíru - tradičním japonským uměním ORIGAMI.

 

 

 

 

 

4. Jak poznáme, že se nám daří naplňovat cíle?

Stanovení kritérií hodnocení - co budeme považovat za naplnění cíle projektu - pro skupinu, pro některé děti.

Děti budou volit tvořivé aktivity, společenské hry s pravidly, budou se dožadovat výtvarných činností a „úkolů“. Budou víc přemýšlet a mluvit o své hře a práci, o tom, co je bavilo, co se jim povedlo/nepovedlo, budou respektovat práci kamarádů (stavbičky, slovní hodnocení kreseb).

Budou kombinovat různé druhy stavebnic. Osvojí si rituál prohlížení knížek po svačině a po obědě, budou projevovat větší  zájem o ilustrace v knížkách. Budou pracovat na svých výtvarných nápadech. Mladší děti se budou taky ochotně zapojovat do tvořivých aktivit.

5. Vlastní realizace projektu - ukázky činností.

Motivace, organizování, průběžné monitorování.

Téma: Ohňostroj

Cíl, procvičované dovednosti:

Přesměrovat hry na střílení jiným směrem - grafické znázornění vystřelování petard - z jednoho bodu odvážným pohybem kreslit čáry všemi směry, zažívat společnou radost ze vznikajícího díla. Procvičit správný postup při nalepování vystřižených tvarů.

 

Motivace:

(Předpokládám, že se děti s rodiči zúčastnily velkolepé podívané - pražského ohňostroje k uvítání nového roku.) Povídáme si o slavení, co obvykle slavíme, máme rádi oslavy? Víte, co je to ohňostroj? Kdo ho viděl/ neviděl? Chtěli byste si  nakreslit ohňostroj nad Prahou?

Pomůcky:

Velký arch balícího papíru, lepidlo, vystřižené tvary z barevných papírů, dětské časopisy, voskové pastelky, vodové barvy.

Organizace:

Děti budou pracovat u stolečků - nejdřív vymýšlejí a tvoří kolem okrajů archu město, nalepují z nabídky vystřižených tvarů, nebo si mohou samy vystřihnout obrázky z časopisů. Kreslí pastelkami petardy, když se domluví, že jsou s výtvorem spokojené, mohou namalovat tmavou oblohu, aby se petardy opravdu rozsvítily - pozorujeme, že voskový pastel se po přemalování vodovou barvou lépe ukáže, zazáří.

          Hodnocení:

Jak se nám pracovalo, co nám šlo nejlépe, co se příliš nepovedlo. Kdo měl dobrý nápad (Martínek vystřihl a přidal obrázek sněhuláka, děvčata přilepila zlaté a stříbrné hvězdičky, které nám zbyly od vánoc.) Některé komentáře dětí při práci - Kreslíme, až pastelky lítají! Kubovi petarda přepálila papír! ( když přílišným tlakem udělal díru do papíru)

 

Človíčku, hraj si a přemýšlej

Cíl, procvičované dovednosti:

Rozvíjet fantazii a představivost, poradit si s netradičním materiálem, mluvit o svém prožitku.

Motivace:

 Hračky mají dovolenou, co budeme dělat? Zbyly nám jen papíry, barvičky, dřevěné tvary a knoflíky. Jak si chcete hrát?  (Mohli bychom si zkusit něco postavit, nebo nakreslit - domlouváme se, že si každý zkusí vymyslet obrázek z dřevěných tvarů.)

Pomůcky:

Knoflíky, čtvrtky A3, dřevěné geometrické tvary různých barev, klacíčky.

Práce dětí:

Děti si vyberou místo u stolečku, vybírají si tvarů, knoflíků, a pokládají na čtvrtku podle své fantazie. Tvary si vyměňují s kamarády, pomáhají najít potřebný tvar, diskutují.

Společné prohlížení všech prací - ukaž a vyprávěj, co jsi postavil. Povídáme si, jak se nám pracovalo, co se povedlo/nepovedlo. Každý si vybere jeden obrázek kromě svého a pokusí se říct, co se mu na něm líbí. Jak to uděláme, aby se s tak pěknými obrázky potěšili i rodiče? Domlouváme se, že necháme všechno na stolech a každé dítě odpoledne zajde se svou mamkou nebo tatínkem na výstavu a všechno mu vysvětlí.

 

Hodnocení:

Děti pracovaly s velkým zaujetím, některé vytvořily obrázek, jiné spíš dekorativně vyplnily plochu („barevný ubrus“, „šaty pro maminku s barevnými knoflíky“). Ukázalo se, že někdo při uklízení přebytečných tvarů uklidil i část z obrázku Martínka, který z toho byl smutný, až rozzlobený, děti mu nabízely pomoc, ale on nechtěl a spravil si své dílko sám.  Odpoledne přicházely s rodiči a výstavu jim horlivě ukazovaly.

 

Hry s kostkou a tvary

Motivace:

Hry jako Člověče, nezlob se! Carcassonne, Krtečkovy závody, Medvídek Pú a včelky jsou obvykle pro 4 hráče. Pojďme si zahrát hru s kostkou na stavění cesty, budování chodníčků. Tuto hru můžeme hrát všichni najednou.

Organizace:

Ve třídě jenom stolečky bez židlí, aby byl možný pohyb dětí, 

Pomůcky:

čtvrtky, lepidlo, nastříhané geometrické tvary z papíru (rozstříhaný Ohňostroj - viz), upravená kostka (nalepené geom. tvary)

 Pravidla hry: kostka určí, jaký kámen si na stavbu cesty můžeme vzít (trojúhelník, čtverec, obdélník, kosočtverec) co to je kosočtverec? (Pokus se špejlemi: sestrojím čtverec, sklopím ho do strany tak, aby vznikl kosočtverec - dětem se to „kouzlo“ moc líbilo.) Tvary lepíme na papír. Postup: dítě hodí kostkou, vybere si z hromádky vystříhaných tvarů správný tvar, odnese ke své čtvrtce, nalepí na zvolené místo - hranou ke hraně (trojúhelníky a kosočtverce mění směr), aby vznikal souvislý obrazec - chodníček, vrátí se na konec „fronty“ na kostku - všichni se střídají podle svého tempa. Konec hry - individuálně: když je hráč spokojen se svým dílem a nechce ho už doplňovat; úplný konec: když se spotřebují vystříhané dílky a děti nežádají další. Po skončení hry: společné prohlížení vzniklých obrázků, výstava... Diskuse: Co ti tvůj obrázek připomíná, stavěl si cestu, nebo něco jiného? Kam jsi došel? Potkal jsi někoho? Jak se nám hrálo? Dodrželi jsme pravidla? Pokus sestavit několik obrázků do většího celku, aby se „cesty“ propojily. Nepovedlo se? Cesta nikam nevede? (Některé odpovědi a reakce dětí - Cesta k moři, kytka, břeh moře, bludiště... To byla dobrá zábava, běhali jsme jako na kolotoči, chtěl jsem mít víc trojúhelníků a padaly mi samé čtverce, líbí se mi tenhle třpytivý kousek, vidím tam hvězdu z ohňostroje...)

 

Barvy, tvary, cesty

Cíl, procvičované dovednosti:

Procvičování barev, orientace v prostoru, spolupráce při řešení problémů, třídění podle druhu, procvičování počtu do šesti.

Motivace:

Pohybová hra Pan čáp ztratil čepičku - děti chodí po třídě, při vyslovení barvy hledají a dotknou se předmětu určené barvy.

Pan čáp ztratil čepičku - měla barvu, barvičku ... Žlutou

Pomůcky:

Všechny hračky ze třídy, různé předměty, části oblečení, pastelky...

Průběh hry:

Nákup hraček - učitelka vyvolává - „nakupuje“ od dětí - např. všechny žluté hračky atd. Vznikne hromádka žlutých předmětů, na jiném místě červených atd. Rozhovor s dětmi, prohlížení předmětů, osahávání, doplňování (Co má ještě žlutou barvu? Pastelky, bačkory, ...) Kterou barvu máš rád? Proč? Každé dítě si vybere jednu hromádku (=barvu), stoupne si k ní. Jsme každý sám u své barvy, je nám tady smutno, zkusíme si postavit cestičku ke kamarádovi. Řešení problému, kudy povede moje cesta, potkávání, křížení cest, mosty, nadchody... když mi nestačí stavební kameny, půjde mi kamarád se svou cestou naproti? Jak vypadají naše cestičky z letadla - prohlížíme  celou plochu, povídáme si, jak se nám dařilo. Některé reakce dětí: Já měl nejmíň věcí na stavbu, máme málo bílých hraček. Pomohla jsem Martínkovi stavět most, ale nedrží to a on se na mě teď zlobí. Ten koberec teď vypadá jako počmáraný papír. My jsme se potkali a naše cestičky šly kus cesty spolu. To jsem zvědavý, kdo tohle všechno uklidí...

Ukončení činnosti:

Učitelka opět „nakupuje“ do krabic hračky od dětí - procvičujeme třídění předmětů podle druhu a počet do šesti, např. koupím všechny modré kostky Dupla, koupím čtyři pastelky, koupím od kluků autíčka, koupím od holčiček pět kousků této stavebnice... Popelky třídí do košíků nádobíčko, potraviny, věci pro miminka, „krásy“ (věci ke hře na kadeřnictví, různé korálky, náramky, ...) až je úplně uklizeno a ani jsme si nevšimli, jak se nám to povedlo.  Za odměnu si zazpíváme a zatancujeme Děti, děti, pojďte sem.

 

Další společná hra s kostkou a barvami

„Vyskočit do nebe a utrhnout si hvězdu“

Cíl, procvičované dovednosti:

Kombinací náhody a vlastního rozhodnutí vytvořit zajímavý obraz, přijmout pravidla hry. Správně používat štětec, rozlišovat barvy.

 

Pomůcky:

Upravená kostka (nalepené barvy), čtvrtky A3, temperové barvy přiměřené hustoty, štětce.

 

Motivace:

Vzpomínáme, jak se nám povedly cesty na koberci: S kým ses potkal? Kdo je tvůj nejlepší kamarád? Cos mu při setkání řekl? Pohybová hra Dobrý den, pojďte ven! Pojďte si cestičky namalovat s pomocí kostky!

Pravidla hry:

Dítě si hodí kostkou. Barvou, kterou kostka určila, namaluje cestu jedním tahem. Dítě řeší a samo rozhoduje, odkud kam cesta vede. Vrátí se na konec fronty, opět hází.

Učíme se vracet štětec do správné barvy, aby se nemíchaly, respektovat se, nepřekážet si, počkat. Když nedosáhnu, obejdu stůl, nebo požádám o pomoc. Pozorujeme vznikající obrázky, které barvy mi padají, kterou barvu ještě vůbec nemám. Dítě rozhodne, ve které fázi je jeho obrázek hotový, nechává práci dosušit a odchází do herny.

Další práce s obrázky:

Vystavíme si je ve třídě, jestlipak se maminky budou ptát, co jsme to namalovali. Po několika dnech si opět obrázky prohlížíme - přemýšlíme, snažíme se vymyslet pro obrázek jméno - každé dítě řekne název svého dílka (Mořské vlny v Modříně, Cesta ke hradu, Sněhové květy, Dovolená v Thajsku), pokud se mu nedaří nic vymyslet, děti nabízejí řešení („já myslím, že se to podobá křižovatce v Praze 6“)  Vyzývám děti, aby se pokusily pokládat obrázky různě k sobě a vymýšlet, co by to mohl být. Co by se ještě dalo dělat? Děti navrhly dozdobení plastovými víčky od nápojů, opět vymýšlíme názvy pro obraz složený ze šesti čtvrtek.

Některé odpovědi dětí: Je to led, na kterém se bruslí. Když vjede kolo do louže a dělá stopy. Louka s kytkami. Jako když sněží. Je to jako vyskočit do nebe a utrhnout si hvězdu.

 

 

Velká novina - přiletěla bublina

 

Výtvarné činnosti předcházelo kouzelnické představení. Kouzelník mimo jiné dělal i obří bubliny, různě s nimi kejkloval, spojoval je do hroznů, vkládal malé do velkých, dokonce udělal velikánskou bublinu kolem chlapečka, který měl narozeniny.

Hry s bublifukem na zahradě - pozorujeme, honíme je. Umíš vyfouknout bublinu? Umí to vítr?

Motivace:

Rytmizace říkanky:

Velká novina - přiletěla bublina,

bublina se nafukuje - přitom pěkně poskakuje

přiletěla nad náš dům - udělala Prásk! a Bum!

Připomeneme si kouzelnické představení. Pokusíme se nakreslit, jaké to bylo, hrát si s bublinkami na zahradě.

 

Pomůcky:

Čtvrtky, špejle, tuš, bretonové barvy v lahvičkách.

Práce dětí:

Kreslení tuší, sledovat stopu špejle namočené do tuše, jednoduchý motiv - bublina - umíme nakreslit kruh? Kolorování bretonovými barvami (Komentáře dětí: Proč jsou ty barvy tak málo vidět? Povídáme si, jaké jsou bubliny, pojmenování vlastností: křehká, duhová, hned praskne, lehoučká, mokrá... - proto volíme jemné průhledné barvy)

Hodnocení:

Hotové obrázky vystavíme pro maminky, necháme je hádat, kdo který obrázek namaloval.

 

Další tvořivé aktivity, plánované i situační, individuální hry dětí s barvami...

Kulaťoučký Koblížek.

Situační hra, k svačině koblížek, na žádost dětí čtení pohádky, dramatizace s maňásky, střídání rolí, nápady, jiná zvířátka než v pohádce. Pantomima: usmažíme si kulaťoučký koblížek - znázorňujeme metení mouky, sypání, hnětení těsta, jsme těsto, kyneme, točíme se v oleji při smažení. Nápady: Každý koblížek řekne, čím je plněný (marmeláda, nutela, puding...) Ilustrace pohádky: každé dítě dostane vystřižený kruh jako koblížek, nalepí si ho libovolně na čtvrtku a dokreslí výjev z pohádky - znázornění zvířecí postavy, kresba černým fixem, vybarvování mastným pastelem. Povídání: co viděl koblížek cestou - rozvoj slovní zásoby, souvislého vyjadřování, představivosti. Pravidlo: mluví jeden.

Hopík a barvy.

Různé hrátky s barvou. Hopík kutálející se barvou zanechá na papíře zajímavou stopu, víc hopíků maluje jiné čáry, skákající hopík dělá na papíře kolečka...  K barvám na obrázku si děti vyberou barvu pasparty z vlnité lepenky, je to krása a když se lépe podíváme, vystoupí k nám z obrázku pohádka.

 

 

Pojď si se mnou hrát

Zapouštění barev do vlhkého podkladu, obarvování papírových ubrousků akvarelovými barvami, otisky štětce, namáčení složených ubrousků do barvy, batikování. Co ti tvar připomíná?

Společná práce dětí, postupně každý nakreslí kousek obrázku, domluvit se, co to bude, najít název. Společné leporelo, nakreslený příběh.

Pavučinka přátelství: děti sedí v kruhu, posílají (kutálejí) si napříč kruhem klubíčko, až vznikne „pavučina“ spojující „každého s každým“. Pozorujeme vzniklou „kresbu“, děti se zují a opatrně našlapují mezi vlákna, aby pavučinu nezničily; následuje povídání o kamarádství: je třeba k němu být podobně opatrný jako k pavučince.

Společné kreslení: 2 děti drží jednu pastelku, kreslí jeden obrázek: povídání o tom, jak se to dařilo, kdo vedl, kdo radil a jak.

Kreslení se zavázanýma očima: čtvrtka v pekáči nebo dostatečně velký papír, hádáme, co to je, co se povedlo, co jsme vytvořili, co to může být?

Kreslení do krupice, pískovničky - prstem, klacíkem...

Hledaní inspirace ve tvaru předmětu, Co by to mohlo být, kdyby to nebyl míč? (Jablíčko bambule, hlava, sluníčko...)

Grafický list: Co je podobné kruhu, čtverci, trojúhelníku...?

Hra s čtvercem papíru - procvičujeme počet do čtyř, do každého růžku namalujeme jednu tečku, odvodíme: čtyři-čtverec, Čtverec přeložíme po úhlopříčce, opět tečku do každého rohu: tři-trojúhelník

Stavbičky z víček od PET lahví, mozaiky...

Návštěva z Japonska

Koncem února očekáváme návštěvu z Japonska. Paní profesorka Shimada z Wayo Womens University se svým týmem přijela do Prahy zkoumat úroveň dětské představivosti (ve srovnání s obdobným zkoumáním v Japonsku). Děti měly možnost přivítat návštěvu, předvést, co umějí - písničky, obrázky, pohybovou hru. Dostali jsme dárky - nádherné papíry na Origami, knížky, a kresby japonských dětí, ze kterých jsme si udělali na chodbě výstavu; prohlížení obrázků, co japonské děti asi kreslí - dovídáme se, že většinou postavičky z kreslených seriálů a počítačových her. Děti upozorňovaly na výstavku i rodiče. Ochotně spolupracovaly při „zkoumání“, jejich úkolem bylo dokreslit předtištěné barevné tvary, pojmenovat kresbu. Odměnou byly origami, které studentky s nimi skládaly. Od té doby mají děti velký zájem o skládání papírů, skládáme lodičky, čepice, žáby, vějíř. Výrazně se zlepšilo chování kluka, který se občas děti škádlil a rušil, víc s nimi komunikuje, domlouvá se o hračkách.

 

6. Kde jsme nyní.

Vyhodnocení projektu - posunula se úroveň skupiny? Co se podařilo a co ne? Čemu je teď třeba se nejvíce věnovat?

Děti víc vymýšlejí „nápady“. Hrají víc stolní hry s pravidly. Při výtvarných činnostech: částečně se zlepšilo držení kreslicích potřeb, částečně se daří udržovat barvy čisté, většina dětí nezapomíná vyprat štětec před použitím jiné barvy, umí použít ubrousek k odsání přebytečné vody nebo barvy, nemají strach experimentovat, naučily se opatrně přelévat vodu z nádoby do nádoby. Ochotně uklízejí po práci - mytí štětců, nádob na vodu, utírání stolů, samostatně uklízejí malé odstřižky do „papírožrouta“, větší zbytky do krabice nápadů, některé děti přemýšlejí nad tím, co uděláme s výtvarným materiálem, který nám zbyl, vyžadují tvořivé aktivity (Co budeme dnes vyrábět?) Zlepšila se atmosféra ve třídě, děti jsou radostné, sdílné, k návštěvě projevovaly důvěru.

 

Počet zúčastněných dětí: 
12
Doba trvání projektu: 
Leden - únor 2010
Věk dětí
Od: 
4
Do: 
5
Seznam odevzdané dokumentace: 
Výtvarné práce dětí - 10 - obrázky, popis projektu - 1- text
Fotodokumentace - 1- CD
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
Inspirace: V roce významných narozenin slavného českého malíře Zdeňka Sýkory jsem se inspirovala jeho tvorbou k vymýšlení výtvarných her pro děti...Budeme si hrát s čárou, barvou, tvarem. Poznávat, rozlišovat, kreslit, malovat s pomocí náhody i předem daných pravidel. Zdeněk Sýkora, jeden z nejslavnějších českých výtvarníků se v letošním roce dožívá devadesáti let. Tento „malíř linií a struktur“ začínal realistickými obrazy lounské krajiny, kterou objížděl na kole s plátnem v podpaží. Prošel surrealismem a kubismem, opravdový průlom ale přišel v 60. letech. Tehdy Sýkora jako jeden z prvních zapojil do tvorby počítač a krajinu převedl na abstraktní struktury. Namísto programování ovšem zapojil do svého systému náhodnost jako prostředek k dosažení vyššího řádu. Od sedmdesátých let vytváří na principu náhody liniové obrazy, počet čar, jejich šířku, barvu nebo průběh určuje třeba i podle hodu kostkami. Sýkorova plátna mohou připomínat kaligrafii, někdo spatřuje jejich paralelu v partiturách soudobé vážné hudby... Zdroje: Kolláriková Z., Pupapa Br., Předškolní a primární pedagogika, Portál s.r.o. Praha 2001 Fichtová K., Szobiová E., Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí, Portál s.r.o. Praha 2007 Metodické materiály k předmětu Pedagogické projektování laskavě poskytla Mgr. Nádvorníková z Vyšší pedagogické školy v Praze, Evropská.
Ohňostroj
Ohňostroj
Človíčku hraj si a přemýšlej
Človíčku hraj si a přemýšlej
Hra s kostkou a geometrickými tvary
Hopík - kutálení
Hopík - kutálení
Kulaťoučký Koblížek
Kulaťoučký Koblížek
Barva, tvar, cesta
Barva, tvar, cesta
Barvy duhy
Barvy duhy
Vyskočit do nebe a utrhnout si hvězdu
Vyskočit do nebe a utrhnout si hvězdu
Velká novina - přiletěla bublina!
Velká novina - přiletěla bublina!
Jednou budu malířem
Jednou budu malířem
Chtěl bych si vyrobit masku
Chtěl bych si vyrobit masku
Pojď si se mnou hrát
Pojď si se mnou hrát
Návštěva z Japonska
Návštěva z Japonska
Volám tě sluníčko!
Volám tě sluníčko!