Živly žijí.

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

 

Projekt Studia Experiment je ve všech dobrých významech toho slova komplexní. Jeho realizace byla postavena na setkávání zúčastněných dětí s různorodým prostředím letního tábora. Do autentického prožitku poznávání nového prostředí projekt vsazuje tvůrčí činnosti, které vycházejí z běžných i nevšedních setkání dětí s živly - vodou, zemí, vzduchem a ohněm. Oceňuji přirozené propojení zažité a nové zkušenosti, bohatou a různorodou nabídku tvořivých aktivit a v neposlední řadě bohatství radosti a energie, které vyzařují z celého souboru vystavených prací.

L. Kitzbergerová

  Jak již samotný název napovídá, tematickým východiskem týdenního projektu se staly čtyři živly. Každému z nich byl věnován jeden, příp. i více dnů výtvarně dramatického tábora. Tak účastníci postupně prožili Den vody, země, vzduchu a ohně. Řada výtvarných činností velmi dobře komunikovala s okolní krajinou, místo konání tábora mnohdy lektoři využili jako motivační prvek při zadávání úkolu. Jeden z plánovaných výletů například zúčastněné děti přivedl k nedaleké vodní elektrárně Dlouhé stráně, kde na vlastní oči poznaly sílu ukrytou ve vodním živlu. V nejbližším okolí bylo navíc k vidění několik větrných elektráren, děti mohly v jejich těsné blízkosti uvažovat o rozmanitých podobách větru.

   Do zvoleného „fikčního světa“ vstupovali účastníci na začátku každého dne motivační „rozcvičkou“ (hra Podoby vody, Tekuté písky apod.). Také relaxační a večerní program byl většinou přizpůsoben danému tématu ( kresba vodou u bazénu, zviditelňování vzduchu pomocí barevných gáz, kresba ohněm u táboráku atd.). Jak dokládá přiložená fotodokumentace, pedagogové se pokusili problematiku čtyř elementů zprostředkovat tradičními i méně tradičními výtvarnými a dramatickými postupy. Práce v plenéru umožnila do programu zahrnout i prvky akčního umění, land-artu a body-artu. Součástí projektu byla plánovaná výstava s vernisáží ve Vědecké knihovně v Olomouci.

Seznam výtvarných technik a námětů v projektu Živly žijí:

  Vodní hladina (kašírovaný reliéf), Plavidla -  objekty pro vodu (pet-láhev, drobný výtvarný materiál), Ohňové kresby (fymáž, komb. technika), Vodní kresby (akce u bazénu), Oheň na pozadí tmy (akce u táboráku),  Bubliny (saponát, inkoust), Objekty pro vítr (přírodniny, drobný výtvarný materiál), Chtít chytit vítr (akce u větrné elektrárny), Vzduch v sáčku (akce, objekt s popisem původu větru), Řez zemí (objekt, kombinovaná tech.), Setkání živlů (Artefiletika – malba ker. hlínou), Setkání živlů II. (společná performance)

Počet zúčastněných dětí: 
32
Doba trvání projektu: 
15.- 22. 8. 2009
Věk dětí
Od: 
6
Do: 
18
Seznam odevzdané dokumentace: 
vzduch v sáčku - 6 - objekt
vodní hladina - 14 - obraz
vodní kresby - 5 - foto
ohňové kresby - 7 - obraz
oheň na pozadí tmy - 2 - foto
bubliny - 4 - obraz
objekty pro vítr - 3 - objekt
chtít chytit vítr - 5 - foto
řez zemí - 6 - objekt
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
místo konání tábora (možnost navštívit vodní elektrárnu Dlouhé stráně, větrné elektrárny v nejbližším okolí)
proudy moderního a současného umění (akční umění, performance, happening, land-art, body-art)
podobně zaměřený projekt Studia Experiment realizovaný v roce 2003, který se setkal s příznivou odezvou ze strany účastníků
Inovační přínos projektu podle vašeho názoru:: 
-pozitivní zkušenost s využití konkrétního místa pro vlastní výtvarnou činnost -práce s netradičními výtvarnými materiály a přírodninami -poznání, že výtvarná akce, při níž nevzniká žádný hmatatelný artefakt, je regulérní součást současného výtvarného umění
Mapování tvůrčího procesu
Navázání na zkušenosti zúčastněných dětí:: 
S jednotlivými živly se setkávají děti skoro denně. Při motivačních rozhovorech sdělovaly, že jejich podobu znají velmi dobře. S touto jejich zkušeností autoři projektu počítali. Samotná výtvarná činnost a její rozmanité výsledky však účastníkům projektu ukázaly, že jejich dosavadní poznání není úplné. Tvorba tak nabídla dětem nový pohled na zdánlivě známou věc.
Kritéria, kterými byl usměrňován proces tvorby:: 
Zadávání výtvarného úkolu probíhalo v co největší interakci s okolní krajinou. Během tvorby byly přednostně využívány přírodní materiály.
Sebereflexe autora coby tvůrce:: 
Překvapivě fungovalo omezení tradičních výtvarných materiálů. Účastníci projektu museli mnohdy improvizovat při hledání vhodné přírodní náhražky. Zvolený materiál často ovlivnil podobu výsledného artefaktu (viz. Objekty pro vítr). Bylo by jistě zajímavé na tradiční výtvarné materiály zcela rezignovat a stoprocentně využívat pouze to, co poskytne okolní příroda.
Jak proběhlo komunikační ověření?: 
Po skončení výtvarných činností proběhl v rámci oddílů reflexivní dialog.
Akce u větrné elektrárny "Chtít chytit vítr"
Objekty pro vítr
Objekty pro vítr
Vzduch v sáčku, akce, objekt s popisem původu větru
Inkoustové otisky bublin
Plavidla
Kašírovaný reliéf vodní hladiny
Akce u bazénu - vodní kresby
Akce u bazénu - vodní kresby
Fymáž - ohňové kresby
Akce u táboráku - oheň na pozadí tmy
Řez zemí
Společná performance setkání živlů
Artefiletika - malba keramickou hlínou setkání živlů