Galerie našeho těla

Názory na oděv a šperk se u různých kultur a etnik liší. Jejich podoba závisí na způsobu života, přírodních podmínkách, technickému vývoji, náboženství, tradicích atd. jednotlivých skupin lidí. Zdobení těla vyjadřovalo a nadále vyjadřuje celou řadu osobních a společenských znaků. Zdobení a zkrášlování těla bylo v minulosti jedním z hlavních ukazatelů společenského postavení ve společnosti. Šperky, kromě toho, že měly zdobit svého majitele měly často také specifický účel, chránily nositele před zlými duchy, před nemocemi, pomáhaly při lovu, dodávaly sílu v boji.

 

Také ideál krásy se mění s dobou a každou jednotlivou kulturou. Co je považováno za krásné jedním, může druhému připadat odpuzující.

 

Celý projekt vycházel z myšlenky zachytit všechny podoby a možnosti zdobení lidského těla jak slovem, obrazem, tak i objektem. Výstupem byly výtvarné artefakty šperků či masek, výtvarné akce, ale také společné pracovní archy zaznamenávající úvodní hledání možností a souvislostí s jednotlivými tématy.

 

Projekt byl volně rozčleněn na bloky:

 

- zdobení těla – šperk

- zdobení těla – barva

- zdobení těla – maska

- zdobení těla – oděv

 

  • Šperk

Úkolem bylo vytvořit ozdobu těla - šperk pro speciální příležitost nebo pro výjimečného člověka. Šperk měl reagovat na příležitost ke které je stvořen, nebo měl vystihovat člověka pro něhož byl zamýšlen. U mladších skupin předcházela vlastní tvorbě přípravná fáze – diskuze o historii zdobení lidského těla, o důvodech, o způsobech, o materiálech, o typech ozdob atd. Vše bylo průběžně zakreslováno a zapisováno do společných pracovních archů.

U starších žáků jsme využili i ukázky autorů využívající různé materiály pro počáteční inspiraci a navození volnějšího pocitu z užitého materiálu. Směrodatným byl tak materiál – od něj se vše ostatní odvíjelo.

 

  • Barva

Cílem volně navazujícího bloku byla práce s tělem jako s výtvarným dílem.

Přípravná fáze – diskuze řešila otázku původu zdobení lidského těla malbou, tetováním, nebo jinými zásahy do pokožky těla, o možných důvodech a souvislostech – o pozůstatcích malby na tělo v podobě make-upu atd. Od volných návrhů, rozlišení kmenů či skupin od sebe navzájem malbou na části těla na papíře, jsme brzy přešli k malbě přímo na tělo – hliněnou kaší s příměsí barvy – práce s přírodním materiálem.

 

  • Maska

Malba na tělo úzce souvisí se změnou identity pomocí masek. V přípravné fázi jsme se zabývali otázkou proč lidé používali a dosud používají masky? Jak se měnil jejich význam a využití? Co může maska o nositeli vypovídat?

Návrhy a výrobu masek řešila nejstarší skupina. Součástí každé masky byl buď popis jejího zrodu – od prvotní myšlenky po hotový artikl, nebo legenda o lidu či kmenu, který tyto masky používá, nebo které tato maska zastupuje.

 

  • Oděv

Základní otázkou tohoto bloku bylo „jak se oděv vyvíjel v průběhu staletí, jak jsme se oblékali v minulosti, jaký je oděv dnes a jak bude vypadat v budoucnosti?“. Zajímalo nás také „proč se lidé oblékají?“ a „co o člověku vypovídá volba jeho oděvu?“. Všechny názory byly opět zaznačeny do společných pracovních archů.

Minulost, současnost a budoucnost byly tři sektory, které jsme průběžně zaplňovali kresbami oděvů té které doby. S oděvy jsou úzce spjaty také doplňky, šperky a úprava vlasů.

 

Počet zúčastněných dětí: 
35
Doba trvání projektu: 
listopad-březen (stále trvá)
Věk dětí
Od: 
5
Do: 
18
Seznam odevzdané dokumentace: 
fotodokumentace-19-foto
masky-6-objekt
popis projektu-1-text
seznam žáků-1-text
pracovní archy-(cca12)-obraz
šperky-(cca20)-objekt
malby,kresby-(cca12)-obraz
CD-1-CDrom
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
Jelikož se šperku a oděvu, tedy způsoby zdobení lidského těla, věnuji ve své vlastní tvorbě, láká mě toto téma jako výtvarný problém řešený ve výuce. Zabývala jsem se jím již na praxi a bylo tématem mé diplomové práce.
Lidé si vybírají šperky vzhledem ke svému charakteru. Jejich výběrem vědomě i nevědomě vyjadřují kdo a co jsou zač nebo v jakém jsou právě rozpoložení. Proto i samotná tvorba spolu s volbou materiálu je určitou formou výpovědi. Oděv – druhá kůže člověka – ovlivňuje a je ovlivňován celou řadou faktorů od klimatických podmínek, přes sociální status člověka až po módu.
Materiál je fenoménem, který – především za šperky sám promlouvá.
Inovační přínos projektu podle vašeho názoru:: 
Důležité byly tyto body: - experiment s materiálem (omezení nabízeného materiálu) - znovu-využití již nepotřebného materiálu k výrobě něčeho krásného-užitečného- „recyklace“ - všeobecný pojem OZDOBA těla spolu s pomocnými otázkami pomohl rozšířit význam okleštěného pojmu ŠPERK – otázky po smyslu a významu oblékání ujasnily tendence proměn oděvu v průběhu staletí
Mapování tvůrčího procesu
Navázání na zkušenosti zúčastněných dětí:: 
– zdobení těla - šperk, oděv - je každodenní součástí života člověka – tuto zkušenost jsme konfrontovali s informacemi o historii, významu a různých kritériích zdobení těla - o možných důvodech a souvislostech - technika papírmaše – zdokonalení techniky již dříve využívané na drobnější etudy
Kritéria, kterými byl usměrňován proces tvorby:: 
Každý tematický blok byl uveden souborem otázek, kterými jsme se postupně přibližovali k jádru tématu. Otázky byly voleny tak, aby usměrňovaly, ale zároveň nechávaly dostatečnou volnost nápadům a nečekaným myšlenkovým spojením. Výběr materiálu, který byl k dispozici byl značně omezený – snažila jsem se minimalizovat podíl „tradičních“ materiálů jako jsou například korálky a umožnit tak znovu-využití materiálů již nepotřebných. U starších žáků jsem debatu doplnila ukázkami autorů využívající různé práce s materiálem.
Sebereflexe autora coby tvůrce:: 
Projekt je složen ze čtyř tematických bloků, které na sebe úzce navazují avšak netvoří kompaktní celek - nepodařilo se mi celý projekt patřičně ucelit. Vliv na to mělo především časové rozložení projektu – jednotlivé bloky byly zařazovány průběžně mezi jiná témata. Tím se sice částečně porušila soudržnost tématu, avšak zvláště u meších dětí je tak navazování podobných témat neomrzelo a vždy znovu objevovali nové podněty. Práce na projektu však trvá a tak dál budu zkoumat možnosti vzájemného provázání a rozvíjení.
Jak proběhlo komunikační ověření?: 
Diskuze probíhala již při zpracovávání společných pracovních archů zaznamenávajících průběh příprav. Při finální debatě na konci každého bloku jsme pak zjišťovali jak se nám podařilo téma uchopit a vyjádřit. Výsledky nebyly dosud veřejně prezentovány.
Poznatky pro případné opakování projektu nebo jeho pokračování:: 
– v případě opakování projektu bych přehodnotila časové rozložení a provázání jednotlivých bloků, zařadila bych více rozvíjejících témat a celkově bych projekt pojala více rozsáhle.
Proč se oblékáme?
Minulost-oděv
Současnost-oděv
Budoucnost-oděv
Co vše může zdobit naše tělo?
Co vše může zdobit naše tělo?
Proč nosíme šperky?Proč se zdobíme?
Co vše může být ozdobou těla?
šperk-obvazy
šperk-ozubená kola
šperk-oblek-maska pro křečka
šperk pro kuchaře
šperk-brýle
šperk-film
šperk-elektro
šperk-králičí
malba na ruce hlínou
mísení hlíny s barvou
malba na ruce
malba hlínou
malba na ruce
malba na ruce
malba na ruce
barevné podpisy
malba na ruce-výsledek
kmen jaguárů
kamarádky
maska-adolf
maska-banán
maska-čert
maska-klaun
maska
maska-ninja
maska-růženka
maska-moucha
maska-veverka
Přilohy: