Propozice k 14. celostatní přehlídce

LITOMĚŘICE 2013

14. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže

11. května – 6. června 2013 v gotickém hradu Litoměřice

Z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci
s Infocentrem a Správou gotického hradu Litoměřice

 

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Trienále celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže přináší vždy to nejzajímavější
a inspirující z oblasti výtvarné výchovy a tvorby na  území celé ČR. Nemá soutěžní charakter,

ale ukazuje současnou úroveň metodických postupů pedagogů ve výtvarných činnostech s dětmi
a mládeží v rozmezí tří let.

 

Posláním přehlídky je zejména:

podporovat pedagogické přístupy vědomě rozvíjející tvořivost každého jedince v rovině tvorby, vnímání a interpretace;

přistupovat k tvůrčímu procesu jako celku (hledání a zkoumání témat a zdrojů, vlastní tvorba, předkládání výsledů tvorby ostatním);

nalézat nové i doposud běžně neužívané způsoby prezentace, vnímat prezentaci výsledku jako svébytný tvůrčí akt a využívat pro prezentaci tvůrčím způsobem informační a komunikační technologie;

zkoumat účinnost výsledků tvorby a její prezentace na různé skupiny lidí a v závislosti na zvolených podobách prezentace;

reflektovat výsledky pedagogické práce a tvůrčí výstupy žáků jako zdroj inspirace, poznání a osobního tvůrčího rozvoje;

užívat jazyk umění, především současného výtvarného umění, jako prostředek komunikace a zkoumání a vyjadřování osobních zkušeností a individuálního přístupu k realitě;

podporovat systematický přístup žáka (autora) k dokumentaci vlastní tvůrčí činnosti a podporovat jeho odvahu a chuť hledat inovativní způsoby prezentace svých výsledků.

 

14. celostátní přehlídka se zaměřuje na tři momenty tvůrčího procesu: IMPULZY – TVORBA – PREZENTACE. Tentokrát není záměrně omezena žádným tématem. IMPULZY, které ovlivní vás
a vaše žáky, jsou nechány zcela na vašem výběru. Je důležité, aby proces
TVORBY, včetně jeho výsledků, byl výstižně dokumentován a PREZENTOVÁN tak, aby co nejvíce podtrhoval inovativní
a osobnostní přístupy k tématu či problematice, kterou jste se zabývali.

Samotná PREZENTACE se tak v tomto ročníku výstavy stává organickou součástí celého tvůrčího procesu a může se tak stát nejen inspiračním zdrojem pro ostatní kolegy, ale může ukázat cesty jak dokázat zaujmout a oslovit i laickou veřejnost. IMPULZY, by měly být ve výsledné dokumentaci zachyceny a představeny v co nejucelenější podobě a prezentovány tak, aby bylo zřejmé, ze kterých zdrojů se téma „narodilo“ a jak se při vzájemné interakci učitele a dětí postupně proměňovalo a „zrálo“.

Dokumentaci tvůrčího procesu včetně jeho výsledků je možné zachytit a zpracovávat jakýmikoliv médii. I pro výslednou prezentaci autorsky zpracované dokumentace je možné použít různá média, ale s podmínkou, že umožní buď individuální interakci – např. fyzické prohlížení v ruce (objekt, „kniha“, „katalog“, „portfolio“…), důležitým kriteriem tohoto hmotného „objektu“ se stávají tedy také jeho hmotnost, výsledná velikost - rozměry (vzhledem k omezené velikosti výstavního prostoru v Litoměřicích maximálně do plošného formátu A2)..., nebo prohlížení virtuální (u videoprezentací stopáž do 10 minut, u IT prezentace promyšlená, uživatelsky příjemná forma s kapacitním omezením 30 MB). Výstava bude koncipována jako „vizuální knihovna“. Je proto potřebné přemýšlet i o tom, aby dokumentace a prezentace zaujala nejenom obsahem, ale i svým zpracováním.

 

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídka je přehlídkou práce učitelů, nikoliv schopností dětí. V přijímání prací na přehlídku nehraje primární roli estetická účinnost dětských prací, ale kvality, jakých v realizaci projektu dosáhl přihlášený vyučující.

Cílem přehlídky je najít a propagovat metody tvůrčí práce s dětmi, rozšiřující či objevně přetvářející dosavadní možnosti výtvarného oboru. To se netýká pouze inovace užitých prostředků, ale zejména pozornosti k současným aktuálním hodnotám, k jejichž chápání je třeba vést dítě tak, aby na ně dokázalo samostatně a tvořivě reagovat.

Vyzýváme k účasti výtvarné pedagogy všech typů škol, zájmových kroužků a útvarů
i lektorská oddělení galerií a muzeí s výstupy jejich programů pro děti a mládež do 19 let.

 

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Ke 14. celostátní přehlídce proběhly dva přípravné semináře:

14.–16. října 2011 v Praze

9.–11. listopadu 2012 v Litoměřicích

Při příležitosti vernisáže je připravován rozborový seminář 10.–12. května 2013 v Litoměřicích. Semináře mají akreditaci MŠMT a jsou určeny všem výtvarným pedagogům, kteří o ně mají zájem. Účast na seminářích není podmínkou účasti na přehlídce.

Slavnostní vernisáž bude v sobotu 11. května 2013 v dopoledních hodinách v gotickém hradu Litoměřice. Přehlídka potrvá od 11. května do 6. června 2013.

 

Výtvarné práce zasílejte od března do pátku 12. dubna 2013 na adresu: 14. celostátní přehlídka výtvarných prací, Zdena Synecká, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2.

Do zásilky přiložte přihlášku, kterou zároveň odešlete v elektronické podobě na emailovou adresu: synecka@nipos-mk.cz. Po skončení přehlídky bude možný osobní odběr prací.

 

 

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Vystaveny budou všechny výtvarné práce zaslané do uvedeného termínu, opatřené přihláškou v zásilce a zároveň přihlášené elektronickou formou. Skupina kurátorů, jmenovaná NIPOS-ARTAMA z řad předních odborníků, zhodnotí všechny projekty a vyhlásí ceny nejúspěšnějším pedagogům. Hodnocení se provádí veřejnou formou diskuse při rozborovém semináři přímo na výstavě před jednotlivými výtvarnými projekty.

 

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

 

 

Zpracovali Markéta Pastorová, Jan Svoboda, Zdena Synecká