Uchopení nápadu

Ukázka dílčí části projektu „Strom“ – vlastní ztvárnění „stromu“ jako prostorového objektu jakoukoliv formou a z různých hledisek – jako reálný objekt, jako objekt dynamický, jako součást přírody a okolí, jako součást děje (např. pohádkového) atd. Podmínkou bylo v ytvoření prostorového objektu, nikoliv jen plošné kresby.

Vystavena práce K. Sládkové.

Počet zúčastněných dětí: 
16
Doba trvání projektu: 
3 měsíce
Věk dětí
Od: 
10
Do: 
14
Seznam odevzdané dokumentace: 
originál „Skřítkovník“, keramika
„Uchopení projektu“ – objekt formou papírové prostorové „knihy“
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
Prvotní inspirací bylo vyhlášení výtvarné soutěže na téma „strom“ (2008); toto téma bylo s dětmi zpracováváno pouze formou plošné tvorby (kresba, malba, grafika). Z mého hlediska – i z pohledu dětí – by bylo však zajímavější zpracovat toto téma formou prostorovou. Další inspirací na tomto základě pak byla procházka parkem a lesem, spojená s diskusí o tématu a možnostech zpracování. Nápady na jednotlivá zpracování pak byla ponechána na dětech; vznikly tak jak práce individuální, tak i skupinové s použitím různých materiálů (nejčastěji keramická hlína). Při práci byly děti pouze usměrňovány (co do ztvárnění své fantasie a použité technologie), jinak jim byla ponechána značná tvůrčí volnost - šlo především o povzbuzení dětské fantasie a vlastní invence a o schopnost vlastní práci použité postupy odůvodnit.
Inovační přínos projektu podle vašeho názoru:: 
Inovační přínos by bylo lze spatřit nikoliv ve vlastním tématu, jako v možnostech přístupu k němu, resp. k vybuzení fantasie dětí. Těm byla zpočátku ponechána – po určitém čase na přemýšlení – ponechána značná volnost jak ve smyslu zpracování (realita – fantasie - pohádka – příběh), tak v jeho provedení (technologie). Tedy nutnost vytvořit práci nikoliv podle zadání učitele, ale (na dané téma) podle vlastní představivosti a zhodnocení vlastních schopností. Dále při promýšlení tématu nutnost komunikace (v symbolické, duševní i logické rovině) jak s tématem samým, tak s vlastní fantasií a použitým materiálem pro dosažení očekávaného výsledku.
Mapování tvůrčího procesu
Navázání na zkušenosti zúčastněných dětí:: 
Po inspirační procházce parkem a lesem byla – v určitém časovém odstupu – vedena diskuse nejen na téma „strom“, ale i o možných způsobech uchopení tohoto tématu – od realistického ztvárnění viděné skutečnosti přes různé zkratky až abstrakce, ztvárnění dynamiky (pohyb ve větru, růst apod.) až po zcela fantasijní (v našem případě převážně pohádková) či symbolická pojetí. Výsledkem byl jednak výběr dětí, kteří se celkového projektu zúčastnily (podle uplatnění jejich fantasie a posouzení jejich schopností, znalostí a stadia pokročilosti ve výuce) a současně výběr možností zpracování; zde byla ponechána volnost jednotlivým dětem ve zvolení příslušné techniky, pouze byly některé nápady korigovány. Vlastní práce začala přirozeně kresebnými návrhy (skicami), pak bylo přistoupeno k vlastní realisaci, nejčastěji modelováním z keramické hlíny. Vzhledem k náročnosti technologie (nutnost různých armatur, podkládání apod., samostatné modelování jednotlivých částí apod.) byla jejich práce korigována, nicméně byl ponechán prostor i pro nevyhovující technologie, bylo-li dítě samo předem přesvědčeno, že zvolený postup je možný; ukázalo-li se, že tomu tak není, muselo pak zvolit technologii vhodnější (metoda „pokusu a omylu“, která je didakticky vždy účinnější, než pouhé vysvětlení, je-li na to čas). Pak vše postupovalo postupně dle zvolené technologie. Každé dítě mělo podmínku zdůvodnit a závěrem popsat jakoukoliv formou svůj nápad, přístup, zvolenou technologii a zhodnocení výsledku. Konečné zhodnocení bylo pak vedeno formou diskuse. Přiložená ukázka je jedna z variant takového zdůvodnění a popisu.; je natolik osobitá, že stojí za presentaci.
Kritéria, kterými byl usměrňován proces tvorby:: 
- dodržení daného tématu - snaha o nejen realistické ztvárnění - nápady si musí každé dítě odůvodnit - dodržení technologických postupů zvolené techniky - schopnost jednotlivých dětí (usměrnění volby techniky dle jeho schopností) - povolena metoda pokusu a omylu (ve smyslu „chybami se člověk učí“) při technologickém zpracování tématu
Sebereflexe autora coby tvůrce:: 
Každé dítě (resp. skupina u týmových prací) mělo za úkol popsat jakoukoliv formou svůj nápad, zvolenou techniku a postup. Většinou se jednalo o písemnou formu. Vystavená ukázka je zvláštní právě svým netypickým – a velice osobitým – ztvárněním, v němž vlastně popisuje všechno od nápadu přes techniku až po dosažení výsledku formou nikoliv popisnou, ale formou symbolického zkratkového výtvarného vyjádření; přes tuto zkratku je zde obsaženo vše podstatné. Nápad pochází od autorky práce (K. Sládkové), konečná forma byla vyladěna po několika diskusích a pokusech.
Jak proběhlo komunikační ověření?: 
Každé dítě (resp. skupina u týmových prací) mělo za úkol popsat jakoukoliv formou svůj nápad, zvolenou techniku a postup. Většinou se jednalo o písemnou formu. Vystavená ukázka je zvláštní právě svým netypickým – a velice osobitým – ztvárněním, v němž vlastně popisuje všechno od nápadu přes techniku až po dosažení výsledku formou nikoliv popisnou, ale formou symbolického zkratkového výtvarného vyjádření; přes tuto zkratku je zde obsaženo vše podstatné. Nápad pochází od autorky práce (K. Sládkové), konečná forma byla vyladěna po několika diskusích a pokusech.
Uchopení nápadu
Uchopení nápadu
Uchopení nápadu