Závislosti

Mladí výtvarníci  se během práce na tématu ZÁVISLOSTI intenzivně zamýšleli nad nebezpečím plynoucím ze zneužívání návykových látek, pokoušeli se na základě prožitých emocí vyjádřit výtvarně průběh a zejména možný tragický konec "závisláka".

Počet zúčastněných dětí: 
20
Doba trvání projektu: 
září 2009 - leden 2010
Věk dětí
Od: 
11
Do: 
15
Seznam odevzdané dokumentace: 
kresby, malby, grafiky, koláže, 19 ks, obraz
dokumentace akce na A2, 1 ks, foto
klec závislosti, 2 ks, objekt
bludný kruh - dokumentace na A2, 1 ks, foto
bludný kruh, 1 ks, objekt
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
Pracuji s mladými lidmi, učím kromě na ZUŠ také na SOU - aranžérství, a proto je pro mne důležité vnímat jejich duševní a tělesný vývoj, jejich pohled do budoucnosti. Drogová závislost mladistvých je velmi alarmující i v našem regionu. Mám osobní zkušenost s pubescenty, které jejich drogová závislost připravila o kontrolu nad sebou samými, vedla k jejich devastaci, opuštění školy a nakonec i k sebevraždě.
Memento(film), My děti ze stanice ZOO(kniha)
Inovační přínos projektu podle vašeho názoru:: 
Přínos projektu vidím v hlubším osobním prožitku dětí, které ještě v tomto věku jsou ochotné o drogové problematice komunikovat a vyjadřovat své názory. V průběhu jednotlivých výtvarných úkolů si niterně uvědomovali nebezpečí návykových látek, vyjadřovali emočně spontánně začátek, průběh i možný tragický konec závislosti.
Mapování tvůrčího procesu
Navázání na zkušenosti zúčastněných dětí:: 
Děti v ZUŠ mají naštěstí zkušenosti s návykovými látkami omezené, někteří se setkali osobně s lidmi, kteří kouří marihuanu - byly překvapené, co vše může i "jen takové hulení" způsobit.
Kritéria, kterými byl usměrňován proces tvorby:: 
Kritériem bylo skrze výtvarnou výpověď žáka hlubší poznání duševních i tělesných problémů, které s sebou užívání drogpřináší, osvětlení duševních poruch "závisláků" a jejich selhávání ve společnosti - v pracovních i osobních vztazích.
Sebereflexe autora coby tvůrce:: 
Při rozhovorech s dětmi nad jednotlivými pracemi jsem si uvědomila, že jsou k užívání lehkých drog mnohem benevolentnější než moje generace - častým výrokem bylo "to je dnes normální" a "čemu se divíte?"… Uvědomila jsem si tedy nutnost větší a soustavnější osvěty a příkladů špatných konců "závisláků" z blízkého okolí dětí (je to mnohem více alarmující, když víme, o koho jde, když to není jen nějaký anonymní případ).
Jak proběhlo komunikační ověření?: 
Závěrečná reflexe dosud neproběhla, projekt je ve stadiu dokončování. V průběhu práce děti zapisovaly své osobní výpovědi, vyjadřovaly se ve všech případech o užívání drog negativně, na uživatele drog pohlížejí s despektem a odmítají osobní zkušenost s drogami. Tolerantnější jsou k alkoholu, který jako drogu ani nevnímají.
Poznatky pro případné opakování projektu nebo jeho pokračování:: 
S drogovou problematikou bych ráda ještě pokračovala, nabízí se navázat třeba nějakým konkrétním setkáním a vypovědí člověka, který se svůj problém s drogami pokouší řešit. nebylo by nezajímavé i téma rozšířit o další společností tolerované drogy (nikotinismus, alkoholismus, závislost na lécích) i o nechemické závislosti - gamblerství, patologické hráčství či problematiku nezvládnutého používání internetu.