ZA OKNY

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

 

Projekt Za okny inscenuje svůj příběh v zimní krajině, v níž se v každém z osamělých domků odehrává jedna vánoční scéna. Hrané a animované scény jsou propojeny motivem poutníka.

Oceňuji nápad, jak oživit poetickou, ale pro dospívající děti asi nepříliš zábavnou atmosféru sychravé předvánoční krajiny, i realizaci v drobných příbězích, které dětem umožnily využít ve skupinové práci mnoho z dosud získaných dovedností. 

 

L. Kitzbergerová   

Projekt vznikl na ozdravném pobytu v Horním Maršově. Důvodem byla prezentace 8. tříd  na vánoční akademii, se zadáním – film na vánoční téma pro děti malé věkem patřící do 1. – 4. třídy. Vánoční akademie se na naší škole pořádá pravidelně, je spojená s vystoupením tříd hlavně z prvního stupně a s vánočními trhy, na kterých se prodávají práce našich žáků a finanční výtěžek z této akce je posílán na studia v programu adopcí na dálku. Téma a místo prezentace byly předem dané. Inspirací nám byly vánoční koledy a animované filmy pro děti. Žáci osmých tříd chtěli také ukázat, co vše dovedou. Jednotlivé kulisy, loutky, scénář vznikly až na místě. Struktura práce byla předem připravená a rozpracovaná do čtyř nezávislých bloků, které žáci poté sami promysleli, logicky spojili, vše na místě vyrobili, zahráli, natočili a v PC sestřihali.

 

Počet zúčastněných dětí: 
25
Doba trvání projektu: 
Ozdravný pobyt, 4. – 11.12. 2009
Věk dětí
Od: 
13
Do: 
14
Seznam odevzdané dokumentace: 
DVD - film ZA OKNY
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
Projekt vznikl na ozdravném pobytu v Horním Maršově. Důvodem byla prezentace 8. tříd na vánoční akademii, se zadáním – film na vánoční téma pro děti malé věkem patřící do 1. – 4. třídy. Snaha byla malé děti zaujmout a předvést něco neobvyklého, ne hrané scénky a divadlo Ukázat, co vše umíme.Téma a místo prezentace byly předem dané. Inspirací nám byly vánoční koledy a animované filmy pro děti.
Inovační přínos projektu podle vašeho názoru:: 
Bylo to první setkání s prací, která měla přesné a cílené zadání pouze na jednu určitou situaci. Žáci se setkávali s mnoha technickými problémy, které ale byli schopni vyřešit a film dotáhnout ke zdárnému konci. V projektu se učili organizovat si svojí práci. Jelikož se dělalo ve skupinách, byla velkým přínosem i komunikace. Ze školy projektové vyučování ve skupinách znají, ale nikdy se takovéto práci nevěnovali tak intenzivně, bez přestávky, po dobu jednoho týdne.
Mapování tvůrčího procesu
Navázání na zkušenosti zúčastněných dětí:: 
Část žáků, kteří navštěvují rozšířenou Vv si zde odzkoušela celkovou výrobu a přípravu loutkového divadélka, i když v prostředí, kde jsme neměli zázemí a museli jsme si vystačit s tím, co jsme si přivezli sebou. Žáci, mající výuku rozšířenou o práci s informacemi, si zkusili osvětlení, technické zvládnutí práce, natáčení, stříhání a konečnou úpravu filmu.
Kritéria, kterými byl usměrňován proces tvorby:: 
Proces tvorby byl usměrňován v návaznosti na kompetence obsažené v RVP. Základními kritérii byly kompetence k učení – kde se žáci učí samostatně pracovat, experimentovat, zhodnotit svoje pokroky, kriticky posuzovat svoje výsledky, vyvozovat závěry pro využití ve své tvorbě, aplikovali získané znalosti a dovednosti, ověřovali postupy řešení problému na základě vlastních zkušeností, hledali tvořivé řešení konkrétních lidských problémů prostřednictvím výtvarně výrazových prostředků, snažili se využít získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení. Kompetence komunikativní – učili se vnímat komunikaci verbální i neverbální, učili se s rozdílností komunikací pracovat, poznávali prostřednictvím koled a animovaných filmů a dokumentu o vánočních tradicích poznávat kulturu i lidovou, pro ně v jejich světě vzdálenou. Kompetence sociální a personální - spoluvytváří vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu, opět si ověřovali, že je nutné respektovat názor druhého a v práci ve skupině jej respektovat, podílet se na vytváření společného výsledku, kultivovali si projev. Kompetence občanské - vedeme žáky uvědomovat si sebe samého jako svobodného jedince, aktivně překonávat životní stereotypy a obohacovat svůj emocionální život a utváří si tolerantní postoj různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností. Kompetence pracovní – jakým způsobem si organizují vlastní práci a jak přijímají zodpovědnost za svojí práci.
Jak proběhlo komunikační ověření?: 
Práce byla prezentována na vánoční akademii. Čekali jsme všichni s napětím, jak bude přijata a zda bude pro věkovou skupinu, které byla určena, srozumitelná. Děti film se zaujetím sledovaly a ve chvílích, kdy se ozývaly koledy si je s filmem i zpívali. Rodiče ocenili množství práce, které zde bylo odvedeno a rodiče dětí, které tento film vyrobily, byli velmi spokojení. Uvědomovali si, co vše již jejich děti umějí jak v práci výtvarné, tak v práci na PC.
Divadýlko 1 - Strašák a ovečka, část 1.
Divadýlko 1 - Andělé a strašák
Divadýlko 1 - Vyhráno
Divadýlko 3 - Začátek- co vše se může stát, když pes nehlídá
Divadýlko 3 - Zachráněná ovečka
Divadýlko 3 - Zase doma
Večer u světel - závěr filmu